Algemene leveringsvoorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24388902 en op internet via www.voorwaarden.net

0. Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder :

Opdrachtgever : de natuurlijk persoon / rechtspersoon wederverkoper die, handelende in de uitoefening van diens beroep of bedrijf, in contact treedt met IT creation b.v. over het afnemen van goederen en/of diensten.

IT creation b.v.: de rechtspersoon ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 24388902.

1. Algemene Voorwaarden, aanbieding en overeenkomst
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij IT creation b.v. goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert.
1.2 Onder overeenkomst in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan iedere overeenkomst, mondeling of schriftelijk, die tussen IT creation b.v. en Opdrachtgever tot stand komt, alsook elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Alle aanbiedingen en andere uitingen van IT creation b.v. zijn vrijblijvend, tenzij door IT creation b.v. schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.5 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan IT creation b.v. verstrekte eisen en specificaties van de prestatie en alle gegevens waarop IT creation b.v. haar aanbieding baseert.
1.6 Partijen verklaren deze algemene voorwaarden tevens van toepassing op reeds eerder tussen hen gesloten c.q. nog te sluiten overeenkomsten.
1.7 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.8 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Prijs, betaling en meerwerk
2.1 Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2 Bij gebreke van een specifieke regeling is IT creation b.v. gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
2.3 Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever facturen binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.
2.4 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder aanmaning of ingebrekestelling, daarover vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per maand verschuldigd. In geval Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is IT creation b.v. gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de alsdan opeisbare bedragen aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,–.
2.5 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door IT creation b.v. in overleg met Opdrachtgever, al dan niet schriftelijk vastgelegd, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naast de in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt verricht. Onder meerwerk wordt tevens begrepen naar het oordeel van IT creation b.v. noodzakelijke aanpassingen en/of wijzigingen van reeds verrichte werkzaamheden ten gevolge van tijdens de uitvoering overeengekomen wijzigingen in de aanpak, werkwijze, omvang en duur van de opdracht.

3. Vertrouwelijke informatie, niet- benaderen en privacy
3.1 Alle door een van partijen aan de andere partij verstrekte informatie, waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, waaronder in elk geval dient te worden verstaan alle door IT creation b.v. aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde producten als bedoeld in artikel 6.1 en 7.1, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal van deze informatie slechts gebruikmaken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
3.2 IT creation b.v. verbindt zich de redelijkerwijs van haar te vergen maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren van door haar of haar werknemers van Opdrachtgever ontvangen vertrouwelijke informatie. IT creation b.v. zal redelijke aanwijzingen van Opdrachtgever ter zake in acht nemen.
3.3 Geen van partijen zal, zonder toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van een overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van die overeenkomst, in dienst nemen, benaderen voor indiensttreding dan wel anderszins, (in)direct voor zich laten werken.
3.4 Opdrachtgever vrijwaart IT creation b.v. voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan IT creation b.v. toerekenbaar zijn.
3.5 Indien is vastgesteld dat Opdrachtgever misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in dit artikel, dan is opdrachtgever direct in verzuim en gehouden alle door IT creation b.v. ten gevolge van het misbruik geleden schade te vergoeden.

4. Voorbehoud van eigendom en rechten
4.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van IT creation b.v., totdat alle daarvoor overeengekomen bedragen, evenals alle overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan IT creation b.v. zijn voldaan.
4.2 Rechten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5. Risico
5.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van een overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.

6. Producten van derden
6.1 Indien en voor zover IT creation b.v. producten van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of levert, zullen voor wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. IT creation b.v. zal daarvan aan Opdrachtgever op zijn verzoek een exemplaar toezenden.
6.2 Indien en voor zover de voorwaarden van derden, zoals bedoeld in artikel 6.1, in de verhouding tussen Opdrachtgever en IT creation b.v. om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
6.3 De aansprakelijkheid van IT creation b.v. voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

7. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
7.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten berusten uitsluitend bij IT creation b.v. of haar licentiegevers. In dit artikel wordt onder ‘product’ onder meer verstaan: analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, apparatuur, programmatuur, websites en databestanden alsmede voorbereidend materiaal daarvan.
7.2 Indien en voor zover in een overeenkomst niet anders is bepaald, verkrijgt Opdrachtgever op door IT creation b.v. specifiek ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde producten, inclusief de broncode daarvan, voor onbepaalde tijd een niet-exclusief, onbeperkt gebruiksrecht ten behoeve van zijn organisatie, waaronder begrepen het recht om wijzigingen in die producten aan te (doen) brengen.
7.3 IT creation b.v. zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welk gebaseerd is op de bewering dat door IT creation b.v. ter beschikking gestelde werken inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever IT creation b.v. onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan IT creation b.v. Opdrachtgever zal daartoe de benodigde volmacht, informatie en medewerking aan IT creation b.v. verlenen opdat IT creation b.v. zich, zo nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen kan verweren. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever in de werken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
7.4 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan IT creation b.v. van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerp-materiaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever vrijwaart IT creation b.v. tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

8. Medewerking door Opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever zal IT creation b.v. steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van een overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verlenen van toegang tot zijn gebouwen. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van een overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
8.2 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door IT creation b.v. geleverde producten en te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
8.3 Programmatuur, websites, materialen, data of gegevens die Opdrachtgever aan IT creation b.v. ter beschikking stelt, zullen voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
8.4 Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van IT creation b.v. stelt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft IT creation b.v. het recht om de uitvoering van die overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van IT creation b.v. tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
8.5 Ingeval medewerkers van IT creation b.v. op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met adequate computerapparatuur en tele- en datacommunicatie-faciliteiten. Opdrachtgever zal de medewerkers van IT creation b.v. toestaan in redelijkheid gewenste maatregelen te treffen ter preventie van beroepsziekten. Opdrachtgever vrijwaart IT creation b.v. voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van IT creation b.v., die in verband met de uitvoering van een overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van IT creation b.v. kenbaar maken.
8.6 Indien bij de uitvoering van een overeenkomst gebruik wordt gemaakt van tele- en/of datacommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid daarvan. IT creation b.v. zal redelijke aanwijzingen van Opdrachtgever ten aanzien van dit gebruik in acht nemen. IT creation b.v. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet beschikbaarheid van deze faciliteiten, onverminderd het in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden bepaalde.

9. Leveringstermijnen
9.1 Alle door IT creation b.v. genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van een overeenkomst aan IT creation b.v. bekend waren. IT creation b.v. spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De levertijden zijn dan ook steeds indicatief. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt IT creation b.v. niet in verzuim. IT creation b.v. is sowieso niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van die overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen IT creation b.v. en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

10. Levering van diensten
10.1 IT creation b.v. kan de levering van diensten tijdelijk opschorten in verband met (preventief) onderhoud zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op (schade)vergoeding of restitutie. IT creation b.v. zal bij het plannen zoveel als mogelijk rekening houden met de belangen van Opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich zo nodig actief medewerking te verlenen.
10.2 IT creation b.v. kan gezien de aard van diverse diensten niet garanderen dat deze zonder storingen of foutloos zullen verlopen. Opdrachtgever is zich er van bewust dat het gebruik van internetverbindingen risico’s met zich meebrengt hetgeen kan leiden tot verlies van uw privacy, vertrouwelijke Informatie en eigendom.

11. Gebruik van diensten
11.1 Opdrachtgever zal zich houden aan de wettelijke regelgeving en overige voorwaarden en gebruiksinstructies, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk en diensten.
11.2 Opdrachtgever is verplicht zelf redelijke voorzorgsmaatregelen inzake beveiliging te nemen.
11.3 Opdrachtgever mag noch het netwerk noch de services van IT creation b.v. gebruiken voor onwettige, oneigenlijke of onverantwoorde handelingen dan wel het stimuleren ervan, zoals ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van gegevens, systemen of netwerken, met inbegrip van elke poging tot het uitproberen, verkennen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk, het verzamelen of gebruiken van email-adressen, inlogcodes of andere gebruikersidentificaties zonder toestemming van de geïdentificeerde persoon, dan wel het vergaren of gebruiken van informatie zonder toestemming van de eigenaar van de informatie.
11.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om via het netwerk en de apparatuur van IT creation b.v. content te publiceren, weer te geven of te verspreiden die een inbreuk pleegt op enig wettelijk voorschrift, dan wel anderszins aanstootgevend, misleidend, verstorend, opruiend of niet toegestaan is.
11.5 Het is Opdrachtgever nadrukkelijk verboden om spam activiteiten uit te voeren vanaf IP-adressen die toebehoren tot of verwijzen naar het netwerk van IT creation B.V. Spammen kan leiden tot afsluiting.
11.6 Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het netwerk van IT creation of netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten veroorzaken. Opdrachtgever zal de door IT creation b.v. verstrekte of ter beschikking gestelde gedeelde systemen niet zodanig gebruiken dat de normale werking van het gedeelde systeem onnodig wordt belemmerd of er een onevenredig deel van de systeembronnen wordt gebruikt.
11.7 Indien naar het redelijk oordeel van IT creation b.v. een gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk of van systemen van IT creation b.v. en/of van de dienstverlening aan klanten van IT creation b.v., dan kan IT creation b.v. opdrachtgever redelijke aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
11.8 Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het netwerk van IT creation b.v., netwerken van derden dan wel de koppeling tussen deze netwerken.
11.9 Opdrachtgever vrijwaart en zal IT creation b.v. schadeloos stellen voor iedere claim, aanklacht of geding als gevolg van niet-nakoming van het in dit artikel bepaalde.

12. Duur en beëindiging overeenkomst
12.1 Elk van partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit die overeenkomst.
12.2 Elk van partijen kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de andere partij – al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De partij die die overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding zijn gehouden. In geval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde producten van rechtswege.
12.3 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van die overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat IT creation b.v. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die IT creation b.v. voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van die overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13. Aansprakelijkheid; vrijwaring
13.1 IT creation b.v. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
13.2 De totale aansprakelijkheid van IT creation b.v. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, waaronder begrepen eventuele garantieverplichtingen, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen vergoeding (exclusief BTW) voor de door IT creation b.v. te verrichten werkzaamheden. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, is de totale aansprakelijkheid van IT creation b.v. per jaar beperkt tot het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) voor de door IT creation b.v. te verrichten werkzaamheden bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan dat in het desbetreffende geval onder de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van IT creation wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.
13.3 Aansprakelijkheid van IT creation b.v. voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan IT creation b.v. voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan IT creation b.v. voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten.
13.4 De in dit artikel genoemde maximumbedragen vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van IT creation b.v.
13.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan, doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan, schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk bij IT creation b.v. meldt.
13.6 Opdrachtgever is gehouden IT creation b.v. te vrijwaren voor aanspraken van derden, daaronder begrepen haar personeelsleden, tot vergoeding van schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan.

14. Overmacht
14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting ingevolge een overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van IT creation b.v., het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan IT creation b.v. zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan IT creation b.v. is voorgeschreven.
14.2 Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd of voorzien wordt dat deze langer dan negentig dagen zal duren, heeft ieder der partijen het recht om die overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge die overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

15. Openbaarmaking
15.1 Opdrachtgever staat bij deze aan IT creation b.v. toe de diensten van IT creation b.v. waarvoor door Opdrachtgever is gekozen en de aard daarvan openbaar te maken. Na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, is het IT creation b.v. toegestaan openbaarheid te geven aan de geïmplementeerde of te implementeren oplossing en kan zij een beschrijving op hoofdlijnen opstellen en openbaar maken van de redenen die Opdrachtgever hebben doen besluiten voor de oplossing van IT creation b.v. te kiezen alsmede de hieruit voor Opdrachtgever voortvloeiende voordelen.

16. Uitleg, toepasselijk recht en geschillen
16.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
16.2 De overeenkomsten tussen IT creation b.v. en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koop-verdrag 1980 is uitgesloten.
16.3 Alle geschillen welke tussen IT creation b.v. en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen IT creation b.v. en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding.